Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE

Głównymi kierunkami prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w AWF są przyrodnicze i humanistyczne podstawy wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji, turystyki i rekreacji.

Badania naukowe podejmowane w ramach jednostek organizacyjnych Uczelni realizowane są w formie: badań własnych, projektów badawczych promotorskich i habilitacyjnych, badań zleconych, prac badawczo-rozwojowych i usługowych (w tym opinii i ekspertyz), zlecanych przez krajowe instytucje i podmioty gospodarcze, jak również prac wchodzących w skład projektów badawczych (w tym Unii Europejskiej).

Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa finansowana jest ze środków budżetowych, ze środków pozyskiwanych od zleceniodawców jako zapłata za wykonane prace naukowo-badawcze i usługowe, jak również ze środków zagranicznych (w tym z Unii Europejskiej).

AWF od wielu lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi z całej Polski, realizując liczne zlecenia dotyczące badań rutynowych, ekspertyz i opinii naukowych, a także innych form doradztwa (konsultacje, udział w radach naukowych, zespołach ekspertów, itp.).

Działalność naukowo-badawcza obejmuje również inwestycje służące badaniom naukowym, a także prace wspomagające badania naukowe, tj. upowszechnianie, promocję, popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych.

AWF prowadzi także szeroko rozwiniętą współpracę naukową i wymianę studencką z większością krajów Europy (Wielka Brytania, Finlandia, Austria, Hiszpania, Portugalia, Słowenia) w ramach realizowanych przez Uczelnię programów unijnych, tj. LIFE-LONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS.

AWF Kraków kształci około 5000 studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) na 3 wydziałach (Wychowania Fizycznego i Sportu, Rehabilitacji Ruchowej, Turystyki i Rekreacji) oraz około 90 uczestników studiów doktoranckich.

Adres

Al. Jana Pawła II 78,
31-571 Kraków

Kontakt

Piotr Słomiński
Tel.: +48 12 6831000
e-mail: piotr.slominski@awf.pl

Strona www

Członkowie Klastra