INTECH PK – ważny Partner dla Innowatorów

1325

Czy to pomagając naukowcom, czy to działając na korzyść przedsiębiorców, INTECH PK oferuje strategiczne wsparcie w procesie rozwoju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Spółka celowa Politechniki Krakowskiej już od 5 lat potwierdza swoją silną pozycję w obszarze komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych.

Koncepcja na politechniczną spółkę celową specjalizującą się we wspieraniu uczelnianych twórców innowacji w rynkowym wdrożeniu wyników prac badawczych zrodziła się w 2012 roku. W wyniku prac interdyscyplinarnego zespołu kierowanego przez Prorektora ds. Nauki (podczas których m.in. definiowano przedmiot działalności i zasady współpracy z uczelnią, analizowano segment klientów i partnerów, a także określano źródła przychodu oraz identyfikowano ryzyka inwestycyjne), w lipcu 2013 r. Rektor Politechniki Krakowskiej podpisał Umowę Założycielską INTECH PK sp. z o.o., nowego podmiotu reprezentującego Uczelnię w realizacjach biznesowych. Prezesem spółki została menadżerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zarządzania i sprzedaży – Izabela Paluch. Do tworzenia spółki powołany został również Krzysztof Oleksy, specjalista ds. przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy z przemysłem, doskonale znający specyfikę działania uczelni wyższych.

Pierwsze sukcesy

Szczegółowe przygotowania poprzedzające podpisanie aktu założycielskiego spółki szybko przyniosły pozytywne rezultaty. Efektywność od zawsze wpisana była w DNA marki INTECH PK, czego najlepszym dowodem firmowy slogan brzmiący: We know-how.

W pierwszych trzech latach INTECH PK pracował nad wieloma rozwiązaniami planowanymi do sprzedaży lub licencjonowania. Powołał także trzy spin-offy, czyli technologiczne spółki uczelni, których działalność oparta jest na rozwiązaniach opracowanych przez naukowców – Alsitech,, FlexAndRobust Systems oraz Spektronik.

Jako kluczowy czynnik sukcesów w tym okresie Izabela Paluch wskazuje sprzyjającą koniunkturę rynkową i zmiany legislacyjne wzmacniające przekonanie twórców technologii o korzyściach ze współpracy ze spółką celową Politechniki poprzez spółki portfelowe. Każdorazowe założenie spin-offu poprzedzone było szczegółowymi analizami rynku, w tym rozważaniem korzyści i zagrożeń związanych z przedsięwzięciem. Prowadzono także rozmowy z partnerami biznesowymi i inwestycyjnymi zainteresowanymi współpracą.  

Spoglądając na ogrom pracy INTECH PK, bez wahania można powiedzieć, że podjęty przez spółke wysiłek upowszechnił mało wówczas znaną ideę komercjalizacji. Zachęcił także twórców technologii  do korzystania z tego rozwiązania.

Wielowymiarowa działalność

Tym, co przyciągało naukowców do współpracy z INTECH PK była nie tylko wiedza i doświadczenie zespołu spółki. Pozytywne wrażenie wywoływała także szybko rosnąca liczba inicjatyw oraz partnerstw, w które angażował się INTECH PK. Decydując się na przystąpienie do branżowych klastrów (Klaster LifeScience oraz South Poland Cleantech Cluster) czy nawiązując współpracę z funduszami inwestycyjnymi, poszerzano możliwości działania spółki oraz wzbogacono jej ofertę. Kolejni pozyskani partnerzy, starannie wybierani z obszaru przemysłu, edukacji oraz ekosystemu innowacji zwiększają szanse na sukces przy komercjalizacji następnych uczelnianych inicjatyw.

Izabela Paluch

Ważny obszar działalności INTECH PK stanowi realizacja projektów o charakterze life science. W ramach prac przy komercjalizacji technologii opracowanych na Politechnice Krakowskiej, spółka świadczyła usługi obejmujące m.in. doradztwo dot. zarządzania własnością intelektualną oraz zakładaniem spółek (osobowych lub kapitałowych) zajmujących się rozwojem innowacyjnych technologii z sektora chemii i medycyny.

„Od samego początku przyjęliśmy partnerski model działania” – tłumaczy Izabela Paluch. „Będąc częścią Politechniki, chcemy skutecznie budować wizerunek naszej Uczelni jako znaczącego w skali regionu oraz kraju ośrodka naukowego. Nie tylko chętnie uczestniczymy w przedsięwzięciach angażujących wiele podmiotów, ale i sami takie inicjujemy” – dodaje prezes INTECH PK.

Wyjść z własną inicjatywą

Potwierdzeniem tych słów są rozliczne autorskie przedsięwzięcia realizowane przez INTECH PK. Wymienić trzeba przede wszystkim Dzień Wynalazków, który nie tylko dawał naukowcom, pracownikom naukowym bądź studentom szansę na zaprezentowanie swoich pomysłów przed szerszą publiką, ale również stwarzał realną szansę na nawiązanie współpracy z inwestorami czy biznesowymi partnerami. „W ramach Dnia Wynalazków gościliśmy duże fundusze inwestycyjne z całej Polski, które bacznie przyglądały się pomysłom powstającym na Politechnice Krakowskiej. Tworzyliśmy przyjazną przestrzeń do indywidualnych rozmów między inwestorem a innowatorem” – tłumaczy Krzysztof Oleksy, koordynator kolejnych edycji Dnia Wynalazków.

Równie znaczącą inicjatywą jest program mentorski „Don’t Stop. Go Top!”. INTECH PK we współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Krakowskiej przekonał wybitnych absolwentów uczelni do całorocznego mentoringu dla studentów oraz doktorantów poszukujących wsparcia w realizacji swoich naukowych, zawodowych czy społecznych pomysłów. Był to pierwszy w kraju politechniczny program mentorski. Oprócz oferowanego w jego ramach wsparcia przy zakładaniu spin-offów bądź rozwoju nowych technologii, „Don’t Stop. Go Top!” silnie integruje ekosystem Politechniki Krakowskiej.

By dopełnić obraz skali zaangażowania INTECH PK w ważne inicjatywy, trzeba wspomnieć jeszcze udział spółki w międzynarodowym spotkaniu biznesu oraz świata nauki, czyli Polsko-Amerykańskim Moście Innowacji, działalność w projektach realizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, czy współorganizację Design Thinking Week, służącego promocji i wdrażaniu narzędzi związanych z myśleniem projektowym oraz zespołami interdyscyplinarnymi.

Dzielenie się wiedzą

By skuteczniej wywiązywać się ze swojej misji – tj. wspierania innowacji technologicznych i społecznych oraz tworzenia trwałych relacji i współpracy miedzy sferą nauki i gospodarki – zespół INTECH PK od początku swojej działalności podejmuje inicjatywy szkoleniowe oraz warsztatowe, których odbiorcami są naukowcy, przedsiębiorcy oraz studenci. Uwagę warto zwrócić przede wszystkim na caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk. „To autorski model szkoleń” – wyjaśnia Izabela Paluch. „Warsztaty oparte o realne przypadki biznesowe lub naukowe mają na celu pokazanie uczestnikom, jak w interdyscyplinarnej współpracy za pomocą narzędzi Design Thinking oraz Business Model Canvas wypracować  innowacyjne rozwiązania, koncepcje przyszłych produktów i usług lub ulepszenie istniejących” – dodaje prezes INTECH PK.

Wraz ze swoim zespołem przygotowała ona także przewodnik „Spin-off na piątkę, czyli komercjalizacja w 5 krokach”. To dostępny w formie wideo materiał, w przystępny sposób wyjaśniający niełatwe zagadnienia, stojące przed każdym innowatorem planującym rynkowe wdrożenie swojego pomysłu. „Po pięciu latach intensywnej działalności w temacie komercjalizacji uznaliśmy, że zdobyta wiedza pozwala na podzielenie się nią z wynalazcami. Przesłanie filmu jest czytelne: pięciostopniowy proces komercjalizacji nie jest trudny, ale pod warunkiem że ma się do współpracy doświadczonych ekspertów” – objaśnia Krzysztof Oleksy, współautor scenariusza.

Eksperckie wsparcie

Krzysztof Oleksy

W swojej ofercie INTECH PK ma szereg narzędzi dla partnerów przemysłowych, naukowych i samorządowych. „Oprócz podstawowej działalności, jaką jest doradztwo w tworzeniu spółek spin-off/spin-out, od lat z powodzeniem przygotowujemy i realizujemy bony na innowacje, wspierając firmy poszukujące nowatorskich, podnoszących rynkową konkurencyjność rozwiązań” – zaznacza Krzysztof Oleksy. Spółka przygotowuje także opinie o innowacyjności i analizy stanu techniki. Członkowie zespołu INTECH PK regularnie pracują również przy usprawnianiu procesu transferu technologii w ramach aktywności w Stowarzyszeniu Top500 Innovators i Porozumieniu Spółek Celowych.

Silną stroną politechnicznej spółki są świadczone przez nią konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania innowacji i zarządzania własnością intelektualną oraz wycena wartości praw własności intelektualnej,

Wciąż nowe wyzwania

Od 2013 roku INTECH PK zdołał zbudować markę wiarygodną rynkowo. Spółkę bardzo dobrze kojarzą przedsiębiorcy, instytucje z otoczenia biznesu oraz ważne fundusze inwestycyjne. Spółka z powodzeniem kreuje pozytywny wizerunek Politechniki Krakowskiej jako miejsca inspirującego do działania, otwartego na współpracę i stwarzającego realne szanse na udane przedsięwzięcia z obszaru nauka-biznes.

Zespół INTECH PK nie osiada jednak na laurach. Kontynuuje swoją działalność. „Chcemy rozwijać spółkę jako trwałe i uzasadnione rynkowo przedsięwzięcie. Nie ustajemy w integracji środowiska naukowego z biznesowym. Mamy misję, aby przekonywać naukowców i przedsiębiorców do realizacji projektów ze sobą, a nie obok siebie. Naszą pasję oraz ekspercką wiedzę będziemy wykorzystywać w tym właśnie celu. Na początku działalności INTECH PK postanowiliśmy, że naszym strategicznym celem jest wejście spółki do grona krajowych liderów w dziedzinie komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych pochodzących z uczelni. Wiem, że z każdym udanym przedsięwzięciem jesteśmy bliżej sukcesu” – podsumowuje Izabela Paluch.

Źródło: Materiał własny INTECH PK

Poprzedni artykułThe Clinical Trial Process: STUDY DESIGN
Następny artykułKonferencja „InnMałopolska – region innowacyjny społecznie” 19.07.2019